ชุมพร
Mon - Sun 24 Hrs.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

สถานีตำรวจภูธรละแม ( ITA 2567 )

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส